Μορφολογικό Λεξικό


Χαρακτηριστικά

Θεμέλιος λίθος των γλωσσικών εργαλείων της Neurolingo είναι το Μορφολογικό Λεξικό, το οποίο περιέχει 90.000 λεξικές μονάδες. Κάθε λεξική μονάδα συνοδεύεται από ένα σύνολο μορφολογικών κανόνων (κλιτικά υποδείγματα), με τη βοήθεια των οποίων παράγονται όλοι οι σχετικοί κλιτικοί τύποι. Έτσι, για τις 90.000 λεξικές μονάδες παράγονται συνολικά 1.200.000 κλιτικοί τύποι, οι οποίοι φέρουν πληροφορία:

  • Ορθογραφική: ποια γράμματα και με ποια σειρά αποτελούν την ορθή γραφή του κλιτικού τύπου
  • Συλλαβισμού: ποιες συλλαβές απαρτίζουν τον κλιτικό τύπο
  • Μορφηματική: ποια μορφήματα (πρόθημα, θέμα, επίθημα, κατάληξη) απαρτίζουν τον κλιτικό τύπο
  • Μορφοσυντακτική: από ποια λέξη προέρχεται ο κλιτικός τύπος και ποια είναι τα μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά του (μέρος του λόγου, γένος, πτώση, αριθμός, πρόσωπο, φωνή, χρόνος κτλ.)
  • Υφολογική: αν υπάρχουν, ποια είναι τα υφολογικά χαρακτηριστικά του κλιτικού τύπου, π.χ. ο τύπος δίνανε χαρακτηρίζεται υφολογικά ως «προφορικός» (σε αντιδιαστολή προς τον τύπο έδιναν)
  • Ορολογική: αν ο κλιτικός τύπος αποτελεί ειδικό όρο, σε ποιο ειδικό λεξιλόγιο ανήκει, π.χ. ο τύπος αβιογένεση αποτελεί όρο της Βιολογίας.

Πέραν των κοινών λέξεων, το Μορφολογικό Λεξικό περιλαμβάνει και λέξεις ειδικού λεξιλογίου, όπως 10.000 ελληνικά τοπωνύμια (ονόματα ελληνικών νομών, δήμων, κοινοτήτων, επαρχιών, πόλεων, χωριών κτλ.). Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη και ενσωμάτωση ορολογικών λεξικών, όπως είναι το λεξικό (6.000 προς το παρόν) βιοϊατρικών όρων.

arrow Δοκιμάστε online το Μορφολογικό Λεξικό.

Εφαρμογές

Όλα τα γλωσσικά εργαλεία της Neurolingo βασίζονται, σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, στο Μορφολογικό Λεξικό. Συγκεκριμένα:

  • Ο Συλλαβιστής χρησιμοποιεί γνώση η οποία έχει εξαχθεί από την πληροφορία συλλαβισμού του Μορφολογικού Λεξικού, προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωρίζει πότε μια ακολουθία φωνηέντων παθαίνει συνίζηση (και άρα να μην τη συλλαβίζει).
  • Ο Ορθογράφος χρησιμοποιεί λεξικό το οποίο συμπυκνώνει το σύνολο της ορθογραφικής πληροφορίας του Μορφολογικού Λεξικού.
  • Ο Λημματοποιητής χρησιμοποιεί ευρετήριο το οποίο περιέχει όλους τους κλιτικούς τύπους των λεξικών μονάδων του Μορφολογικού Λεξικού, προκειμένου να είναι σε θέση να αναγάγει οποιοδήποτε κλιτικό τύπο στην αντίστοιχή λεξική μονάδα.
  • Ο Περιηγητής του Θησαυρού χρησιμοποιεί ευρετήριο το οποίο περιέχει όλους τους κλιτικούς τύπους των λημμάτων του, προκειμένου να είναι σε θέση να εντοπίζει ένα λήμμα ανεξάρτητα από το ποιον κλιτικό του τύπο δίνει ο χρήστης ως όρο αναζήτησης. Επιπλέον, κάνει ευρεία χρήση της μορφοσυντακτικής πληροφορίας του Μορφολογικού Λεξικού, προκειμένου να επιστρέψει κλιτικούς τύπους συνωνύμων/αντιθέτων οι οποίοι να έχουν τα ίδια μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά με τον όρο αναζήτησης.