Εργαστήρι εκπαίδευσης στο σχεδιασμό ηλεκτρονικού λεξικού από τη NEUROLINGO σε συνεργασία με το ΚΟΝΤΥΛΙ

Η NEUROLINGO συνεργάζεται με το ΚΟΝΤΥΛΙ (http://www.kondyli.gr) για να προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία της σε εργαστήρι που αφορά την ηλεκτρονική λεξικογραφία. Ο τομέας της ηλεκτρονικής λεξικογραφίας περιλαμβάνει σειρά δραστηριοτήτων που αφορούν το σχεδιασμό, την κατάρτιση και τη διαχείριση ποικίλων γλωσσικών ηλεκτρονικών πόρων, όπως λεξικών για ανθρώπους-χρήστες, λεξικών για συστήματα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, συλλογές σωμάτων κειμένων (corpus) κτλ. Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τη χρήση βάσεων δεδομένων και υπολογιστικών εργαλείων για λεξικογραφικές εφαρμογές.

Συγκεκριμένα: τι πληροφορία περιλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό λεξικό και ποια η δομή του, στάδια κατασκευής μιας λεξικογραφικής βάσης δεδομένων (συλλογή, κωδικοποίηση και έλεγχος δεδομένων, ανανέωση/επέκταση), τρόποι αυτόματης και ημι-αυτόματης αναζήτησης σε σώματα κειμένων, γραμματικοί φορμαλισμοί για την αναπαράσταση της πληροφορίας, ανάκτηση πληροφορίας με κανονικές εκφράσεις, εφαρμογές ηλεκτρονικών λεξικών κ.ά.